© Copyright Jump-up vzw 2013, Created by Gyselinck Gerdy
Ropeskippingclub - Kortenberg
J u m p - u p vzw
J u m p - u p   v z w
Ropeskippingclub - Kortenberg
Statuten Titel I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR ARTIKEL 1 Naam van de vereniging De vereniging heeft als benaming “Jump-up”, deze naam moet steeds door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW”, worden voorafgegaan of gevolgd. ARTIKEL 2 Zetel van de vereniging De vereniging is gevestigd te Lindergemstraat 11, 3070 Kortenberg. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Leuven. Alle stukken voorgeschreven door de VZW worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement. ARTIKEL 3 Doel van de vereniging De vereniging heeft te doel de bevordering van Ropeskipping, in al haar facetten. De vereniging mag alle activiteiten ondernemen, die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst wordt besteed aan het doel waarvoor de vereniging werd opgericht. De voertaal is Nederlands. ARTIKEL 4 Duur van het bestaan van de vereniging De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Titel II: LIDMAATSCHAP ARTIKEL 5 Leden Iedere persoon die voldaan heeft aan de betaling van zijn lidgeld of zijn steunbijdrage, zal lid zijn van de VZW. ARTIKEL 6 Ledenbijdrage De maximum ledenbijdrage bedraagt 500 euro (vijf honderd). De algemene vergadering bepaalt de bijdrage voor de leden. ARTIKEL 7 Plichten De leden van de vereniging zijn verplicht: -de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven; -de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden. ARTIKEL 8 Uittreding, schorsing en uitsluiting van leden Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering. In afwachting van de beslissing betreffende de uitsluiting, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon die de verplichtingen volgens artikel 9, op ernstige wijze schendt; ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen. De schorsing zal schriftelijk worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering in zitting moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze zitting van de algemene vergadering behoudt het betrokken “effectief lid” al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad. Het lidmaatschap van een lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte of gedane inbrengen. Titel III: DE RAAD VAN BESTUUR ARTIKEL 9 Samenstelling De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie stemgerechtigde leden. De bestuurders handelen als een college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. ARTIKEL 10 Aanstelling De bestuurders worden voorgedragen door de raad van bestuur en worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van 2 jaar en zijn herverkiesbaar. Bij ontslag melden ze dit schriftelijk aan de raad van bestuur. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijke minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien. ARTIKEL 11 Mandaten De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. ARTIKEL 12 Bevoegdheden De raad van bestuur leidt de vereniging en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de zaken van de vereniging. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde handelingen en taken overdragen aan één van de bestuurders of aan een derde, al of niet lid van de vereniging. De bestuurders nemen in hen uitoefening van hun mandaat, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Ten aanzien van derde is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en de secretaris of penningmeester. ARTIKEL 13 Zitting De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuursleden. De zitting wordt door de voorzitter voorgezeten. Ingeval van afwezigheid wordt hij vervangen door de secretaris of penningmeester. De raad van bestuur komt minstens 1 maal om de drie maanden bijeen. De uitnodigingen gebeuren schriftelijk. De raad van bestuur kan andere personen als adviseur (zonder stemrecht), op zijn zitting uitnodigen. ARTIKEL 14 Beslissingen De raad van bestuur kan slechts geldige beslissingen nemen indien een gewone meerderheid (=helft plus één) aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe zitting bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien tenminste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (=helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt, beslissend. Iedere bestuurder kan op schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een zitting te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan maximaal één volmacht krijgen. De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen per audio-of videoconferentie. Van elke zitting worden notulen gemaakt, die worden geldig ondertekend door de voorzitter of de secretaris. ARTIKEL 15 Vertegenwoordiging De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, die, desgevallend gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de boven genoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten alle tijden met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken. ARTIKEL 16 Huishoudelijk reglement De raad van bestuur beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijk reglement. Wijzigingen aan het huishoudelijke reglement kunnen worden opgelegd door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit huishoudelijke reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht. Titel IV: DE ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL 17 Samenstelling Alle leden die hun lidgeld betaald hebben en minstens 18 jaar oud zijn, zullen worden uitgenodigd op de algemene vergadering en zijn hier stemgerechtigd. Alle leden van de raad van bestuur zijn ook lid van de algemene vergadering en zullen dan ook uitgenodigd worden. ARTIKEL 18 Uitsluiting Ingeval van uitsluiting van een lid, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. ARTIKEL 19 Bevoegdheden Het wijzigen van de statuten. Het benoemen en afzetten van de leden van bestuur. Het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen. Het vrijwillig ontbinden van de vereniging. Het uitsluiten van leden. De beslissing daartoe wordt genomen met een tweederdemeerderheid. Het verlenen van kwijting van de leden van de raad van bestuur. ARTIKEL 20 Zitting De algemene vergadering wordt 3 weken op voorhand schriftelijk aangekondigd, en zal jaarlijks doorgaan op de derde vrijdag van september. De uitnodiging vermeldt dag, uur, plaats en agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur en wordt ondertekend door de voorzitter. Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door de raad van bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist, ook een vijfde van de stemgerechtigde leden kan hierom verzoeken. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Ingeval van afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. ARTIKEL 21 Beslissingen Elk lid van de algemene vergadering beschikt over één stem op de zitting. Een lid van de algemene vergadering kan zich door een ander lid van de algemene vergadering laten vertegenwoordigen, mits voorlegging van een schriftelijke machtiging. Een lid van de algemene vergadering kan evenwel slechts drie andere leden van de algemene vergadering vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid (=heft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, tenzij de wet dit anders voorschrijft. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt, beslissend. Van elke zitting worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of bij ontstentenis door de voorzitter en een bestuurder. Alle uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter of de secretaris. ARTIKEL 22 Wijzigen van de statuten, uitsluiting van een lid, vrijwillige ontbinding Voor de wijziging van de statuten, uitsluiting van een lid, vrijwillige ontbinding van de vereniging, dient het voorwerp “buitengewoon” vermeld te worden in de oproepbrief. Er kan enkel geldig beraadslaagd worden wanneer twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met een tweederde meerderheid van de aanwezige stemmen. Voor de wijziging van het doel of vrijwillige ontbinding van de vereniging is een viervijfde meerderheid vereist, van de aanwezige stemmen. Indien op een eerste zitting geen twee derde van de leden werd bereikt, kan een tweede zitting bijeengeroepen worden, minstens 15 dagen na de eerste, die ongeacht het aantal aanwezigen geldig kan beraadslagen. Bij stemming betreffende statutenwijziging of vrijwillige ontbinding, worden onthoudingen geteld als geen stem. Titel V: INZAGERECHT LEDEN ARTIKEL 23 Inzagerecht Alle leden van de algemene vergadering kunnen alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging inkijken. Een lid moet hiervoor een schriftelijk verzoek richten aan de raad van bestuur, met wie ze een datum en uur van raadpleging afspreken. Titel VI: REKENINGEN – BEGROTINGEN – CONTROLE ARTIKEL 24 Boekhouding Het boekjaar van de vereniging loopt van 01 juli tot en met 30 juni. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend, de commissaris. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. Titel VII: ONTBINDING – VEREFFENING ARTIKEL 25 Ontbinding Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op wijze zoals bepaald in de wet. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, evenals de vereffeningsvoorwaarde. ARTIKEL 26 Vereffening  In geval van ontbinding, worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging welke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de vrijwillige ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen. ARTIKEL 27 Voor alles wat in deze statuten niet duidelijk is geregeld, is de wet van de VZW’s en de gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing. Het huishoudelijk reglement zal eveneens kunnen gebruikt worden ter regeling van wat niet uitdrukkelijk is overeengekomen in de huidige statuten ARTIKEL 28 De algemene vergadering van vrijdag 17 september 2010 heeft ontslag van volgend bestuurslid aanvaard: - Viviane Trolin, De Helftwinning 1, 3070 Kortenberg, geboren 13-03-1963 te Watermaal- Bosvoorde, penningmeester en heeft de volgende leden tot bestuurder verkozen: - Magda Follon, Lindergemstraat 11, 3070 Kortenberg, geboren 29-08-1956 te Sint-Lambrechts-Woluwe, voorzitter - Gerdy Gyselinck, Lindergemstraat 11, 3070 Kortenberg, geboren 13-12-1988 te Leuven, penningmeester - Karen  Everaet, Kleinveldhof 29, 1930 Nossegem, geboren 17-12-1970 te Leuven, bestuurslid - Inge Gutschoven, Sterrebeeksesteenweg 3a, 3078 Everberg, geboren  02-01-1968 te Genk, secretaris